Planering år 6

Introduktion slöjden åk 6

HOODIE – Made by me

Du börjar med att skissa din hoodie och utifrån denna grundidé ska du sedan designa ditt eget slöjdföremål. Det kan t.ex. handla om att du väljer olika färger, applicerar (syr på) något, gör ett folietryck eller transfertryck, förändrar utseendet något osv. Du ska själv skapa/välja/forma ditt motiv/din symbol, för hand, digitalt osv. (Inga etablerade loggor/symboler får användas.) Planering och bedömning – utgår från kunskapskraven för slöjd – formger och framställer utifrån en egen skiss ett slöjdföremål – beskriver och bedömer din arbetsprocess skriftligt och kontinuerligt under hela arbetsprocessen dvs varje lektion, i din anteckningsbok – väljer och motiverar dina tillvägagångssätt utifrån slöjdspecifika begrepp samt dokumenterar detta skriftligt i din anteckningsbok enligt ovan – dokumenterar syftet/användningsområdet med ditt slöjdföremål skriftlig i din anteckningsbok – utvärderar ditt arbete, din arbetsinsats och det färdiga slöjdföremålet när projektet är avslutat – beskriver vad ditt egendesignade/skapade motiv och hoodien uttrycker för dig genom att se till dess färg, form och material

Centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
KUNSKAPSKRAV
Eleven kan på ett genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
1: enkelt och delvis
1: utvecklat och relativt väl
1: välutvecklat och väl
Förtydliganden
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och sätt.
1: i huvudsak fungerande
1: ändamålsenligt
1: ändamålsenligt
Förtydliganden

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val.

1: enkla
1: utvecklade
1: välutvecklade
Förtydliganden
Eleven kan i slöjdarbetet… idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial…
1: bidra till att utveckla
1: utveckla
1: utveckla 2: och sådant som eleven själv har sökt upp
Förtydliganden

Under arbetsprocessen.

1: bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
1: formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
1: formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Förtydliganden

Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

1: enkla
1: utvecklade
1: välutvecklade
Förtydliganden

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då {1} resonemang om symboler, färg, form och material.

1: enkla
1: utvecklade
1: välutvecklade