Om oss

Slöjd – många sätt att göra rätt!

Hej och välkommen till Stocksätterskolans slöjdblogg. På vår skola har alla klasser en egen blogg, även fritids och förskoleklass. Därför är det naturligt att även slöjden får sitt egna space i cyberrymden. Här ska våra slöjdalster få ta plats och synas för att imponera och inspirera elever, lärare och vårdnadshavare eller bara de som ramlar in på vår blogg. Vi – är detsamma som elever från årskurs 2 – 6 och vi vill med denna blogg synliggöra det vi gör och det skapande som pågår och genomförs i slöjdsalen. Vår blogg ska vara en inspirationskälla där vi kan hämta kunskap och idéer men också där vi själva kan sprida vårt lärande genom eget producerat material och sprida kunskapen utanför vår slöjdsal. Här kan vi se vad andra elever har gjort och gör och här finns också tillgång till de kunskapskrav och mål som gäller för slöjdämnet. Den här bloggen blir vår mötesplats där elever i alla årskurser får möjlighet att inspirera och inspireras, lära och lära ut, sprida och mötas. Tillsammans skapar vi en plats för vårt skapande och lärande och bjuder in omvärlden på vernissage.

Syfte och mål

Det är dags att slöjden får den plats den förtjänar. Syftet är att denna blogg ska ge det utrymmet samt att synliggöra slöjdämnet och framförallt elevernas alster och lärandeprocess. Här ska digitala verktyg samsas med symaskiner och hammare och i samverkan låta omvärlden få inblick och förståelse för ämnet slöjd.

Bloggen ska stimulera och inspirera eleverna till att dokumentera och dela med sig av sina idéer och sina alster samt koppla skapande-processen med de begrepp som de lär under processens gång och sätta ord på lärandet. Den ska ge utrymme för elevernas delaktighet och ge dem möjligheter att ta del av varandras lärande och idéer. Här finns möjlighet för elever och lärare att reflektera och utvärdera samt ge feedback på de alster som presenteras. Med hjälp av olika digitala verktyg ges eleverna möjlighet att dokumentera och utvärdera sin slöjdarbeten på en mängd olika sätt.

Den är ett unikt verktyg för föräldrar och vårdnadshavare samt andra intresserade att ta del av det som görs och lärs i slöjdsalen. Dessutom finns här möjlighet att kommentera, kommunicera och aktivt delta om så önskas.

Bloggen är tänkt att vara ett verktyg för eleverna och därför kommer de också ha stort inflytande över dess innehåll och utseende. Till stor del sköter eleverna själva sitt bloggande, de fotograferar, skriver, filmar och vloggar. På vår skola har fler än 50 % av eleverna annat modersmål och många av dem är nyanlända. Slöjdämnet är ett av de första ämnen där dessa elever får undervisning tillsammans med sina ordinarie klasser utanför förberedelseklass. Bloggen är ett verktyg att både dela, förmedla och ta till sig det lärande som sker i slöjden på det språk eleven behärskar bäst. Vilket i sin tur leder till att andra elever med samma modersmål kan ta till sig det i sitt lärande. Här kopplas bloggandet och lärandet i slöjdsalen med kunskapskrav och mål för att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse. En del av det tekniska sköter ”fröken” men tanken är att det också är en process och att eleverna ska lära sig på vägen.

Och vi lär oss:

 • skriva, fotografera, filma, hantera Ipad och dator.
 • om internet och vad vi får och inte får.
 • om källkritik och om upphovsrätt.
 • om att världen kan läsa och se det vi visar upp.
 • om hur vi ska uppföra oss, vilket språk som är okej och vilken ton som lämpar sig.
 • att ta ansvar för det egna lärandet genom att få vara delaktiga och ha inflytande.
 • att vänta på sin tur och demokratiska processer.
 • att med hjälp av digitala verktyg lösa problem och hinder som uppstår.
 • dokumentera utvärdera med hjälp av digitala resurser och koppla det samman med andra ämnen i skolan.
 • redovisa och presentera slöjdarbeten med hjälp av olika digitala resurser också med en koppling till andra ämnen.

I en värld där internet och sociala medier får en allt större inverkan och påverkan på oss är det viktigt att vi lär oss hantera och kritiskt granska det vi möter. Vi har ett stort ansvar inom skolans värld att ge eleverna kunskaper kring källkritik och hur de ska hantera Internet och det som de möter där. Genom att låta eleverna själva bli producenter kan vi öka deras förståelse för att det de möter via sajter, sociala medier mm alltid har en producent. Vi måste ge dem verktygen till att själva bli medvetna och ta ansvar för att kritiskt granska det detta. Bloggen är ett verktyg för att öka elevernas medvetenhet och förståelse kring källkritik. Ett av bloggens viktigaste syften är att göra eleverna till egna producenter och på så vis öka deras förståelse kring hur de kritiskt ska granska det andra har publicerat på nätet. Om vi öppnar upp för delaktighet, inflytande och samverkan skapar vi förutsättningar för att göra oss till goda, kloka och kritiska internetanvändare.

Den pedagogiska kopplingen

Allt det vi gör och skriver på bloggen kopplar vi på ett eller annat sätt till målen, centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr 11. Bloggen knyter samman modern teknik med traditionella hantverk och på så sätt genomsyras slöjden av läroplanens övergripande mål såsom:

• Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

• Eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

• Eleven successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.

Läraren ska

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

Hösten 2018 genomförs förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan med syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Med bloggen som verktyg i den dagliga undervisningen är det flera av tilläggen som redan har sin naturliga plats i skolarbetet:

 • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga, något vi i slöjden arbetar med dagligen när vi söker inspiration till våra slöjdalster
 • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik, det här är ju slöjdämnets kärna och de digitala verktygen är obligatoriska i vår slöjdsal redan idag.
 • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg, dokumentation, film, bildhantering mm sker löpande i vår slöjdsal och all utvärdering sker numera med digitala verktyg på olika sätt.
 • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster, vi använder oss av både lärplattor och datorer vilket innebär att eleverna får möta olika digitala system. Vi har också både Smartboard och Apple-TV vilket ger eleverna möjlighet att få visa upp och redovisa på olika digitala sätt. QR-koder, Pinterest, Padlet, Chatterpix är bara några av de tjänster vi använder oss av. För dokumentation använder vi oss av Teams och Notebook vilket möjliggör snabb respons och kommunikation.
 • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle, i vårt arbete med att använda sociala media för att synliggöra det vi gör blir det naturligt att ta upp frågor om hur vi uppför oss på nätet, hur kan vi påverka det vi ser och möter på samt hur vi kan hantera det på bästa sätt.

Upphovsrätt

De bilder som används på vår sida är elevernas arbeten, våra egna fotografier och filmer.  Vi har tillstånd från vårdnadshavare att publicera bilder och filmer på deras barn. Av våra egna  bilder och filmer på barnen och deras alster får inget kopieras och användas utan vårt tillstånd, se: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige LicensCreative Commons-licens

Tillsammans går vi genom hur vi måste förhålla oss till det material som finns på nätet och vad som är tillåtet att användas och tar då hjälp av Webbstjärnans guide ”Jag hittade en bild”. Vi använder de bilder där upphovsmannen har gett sitt tillstånd eller de bilder, där det tydligt framkommer att de är fria att användas. Tanken är att i största möjliga mån använda oss av Creative Commons-licensierat material.på nätet.

Musiken som används till bildspelen är hämtade från www.jamendo.com och www.bensound.com eller de slingor som finns som standard i Imovie.

Till vissa av våra dokument använder vi Notebook som grund och därifrån finns det också bilder som ingår i licensen för programmet. I andra dokument återfinns bilder från Phillip Martin med användarrättigheter enligt http://www.phillipmartin.info/clipart/terms.htm.

QR-koder

Bakom våra QR-koder på vår blogg finns bara filmer eller länkar som är noggrant kontrollerade. I de flesta fall är det filmer som vi själva har producerat men här finns andra som vi anser passar in på vår blogg, tex Webbstjärnans filmer om upphovsrätt, källkritik mm.

Instagram och Facebook

Slöjden har ett Instagram-konto och en Facebook-sida. Vi använder Instagram som en kanal för snabb och enkel dokumentation som dessutom gör elevernas slöjdarbeten synliga för omvärlden. Följare måste godkännas och kontot är låst med lösenord som endast ansvarig lärare har tillgång till. Facebook-sidan används i syfte att sprida vår blogg och dess innehåll utanför skolans och elevernas gränser. Vår tanke är att andra ska få ta del av det vi gör på våra slöjdlektioner men vi vill också visa hur viktig slöjden är och ge den en plats att synas.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.