Arbetsområden/centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

År 3

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. ’

• Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

År 4 – 6

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

År 3

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

• Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

År 4 – 6

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

• Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

• Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens arbetsprocesser

År 3

• Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

• Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

År 4 – 6

• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

• Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

År 3

• Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

• Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

År 4 – 6

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

• Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.